Zoznam skúšok

 

Faktor A K U S T I K A
Označenie Zameranie
H-M1 Meranie a objektivizácia imisií hluku v chránenom vnútornom priestore z vnútorných zdrojov – konštantný a premenný zdroj hluku
(podľa normy STN ISO 1996-2)
H-M2 Meranie a objektivizácia hluku z cestnej dopravy – hluk v chránenom vonkajšom priestore
(podľa STN ISO 1996-1 a STN ISO 1996-2)
H-M3 Meranie a objektivizácia expozície zamestnancov hluku pri práci
(podľa normy STN EN ISO 9612)
H-M4 Určenie akustického výkonu zdroja hluku
(podľa normy STN EN ISO 3746)
H-M5 Meranie a objektivizácia hluku z iných zdrojov vo vonkajšom prostredí
(podľa normy STN ISO 1996-1 a STN ISO 1996-2)
H-M6 Stanovenie akustických vlastností protihlukových stien
(podľa normy STN ISO 10847)
H-M7 Zisťovanie emisných vlastností povrchov vozoviek
(podľa normy STN EN ISO 11819-1)

 

Faktor S T A V E B N Á  A K U S T I K A
Označenie Zameranie
SA-M1 Meranie a objektivizácia vzduchovej nepriezvučnosti deliacich konštrukcií
(podľa normy STN EN ISO 16283-1)
SA-M2 Meranie a objektivizácia krokovej nepriezvučnosti stropných konštrukcií
(podľa normy STN EN ISO 16283-2)
SA-M3 Meranie času dozvuku
(podľa normy STN EN ISO 16283-3)

 

Faktor V I B R Á C I E
Označenie Zameranie
V-M1 Meranie a objektivizácia expozície vibráciám prenášaných z podlahy na celé telo
(podľa normy STN ISO 2631-1)
V-M2 Meranie a objektivizácia expozície vibráciám prenášaných z ručného náradia na ruky
(podľa normy STN ISO 5349-1 a STN EN ISO 5349-2)
V-M3 Meranie a objektivizácia vibrácií vo vnútornom prostredí budov
(podľa normy STN ISO 2631-2)
V-M4 Meranie a objektivizácia vplyvov kmitania na budovy - technická seizmicita
(podľa normy ISO 4866)

 

Faktor E L E K T R O M A G N E T I C K É   P O L E
Označenie Zameranie
EP-M1 Meranie a objektivizácia intenzity elektrického poľa v oblasti vzdialenej zóny v pracovnom prostredí
(podľa normy STN 332042 a STN EN 61566)
EP-M2 Meranie a objektivizácia expozície vysokofrekvenčných  elektromagnetických polí v životnom prostredí
(podľa normy STN EN 61566)

 

Faktor O S V E T L E N I E
Označenie Zameranie
O-M1 Meranie a objektivizácia osvetlenosti v mieste zrakovej úlohy
(podľa normy STN EN 12464-1)

 

Faktor T E P E L N O - V L H K O S T N Á   M I K R O K L Í M A
Označenie Zameranie
M-M1 Meranie a objektivizácia tepelno-vlhkostnej mikroklímy v pracovnom prostredí
(podľa normy STN EN ISO 7726)

 

Faktor P E V N É   A E R O S Ó L Y
Označenie Zameranie
PA-M1 Odber vzoriek a objektivizácia expozície pevným aerosólom v pracovnom prostredí – inhalovateľná frakcia
(podľa normy STN EN 689)

 

 
Organizátor
 
Užitočné linky