Zoznam skúšok

Faktor

H L U K

Označenie

Zameranie

H-M1-2011

Meranie a objektivizácia imisií hluku v chránenom vnútornom priestore z vnútorných zdrojov – konštantný a premenný zdroj hluku

(podľa normy STN ISO 1996-2, čl. 8.3.2)

H-M2-2011

Meranie a objektivizácia hluku z cestnej dopravy – hluk v chránenom vonkajšom priestore

(podľa STN ISO 1996-1 a STN ISO 1996-2)

H-M3-2011

Meranie a objektivizácia expozície zamestnancov hluku pri práci

(podľa normy STN EN ISO 9612)

H-M4-2011

Určenie akustického výkonu zdroja hluku

(podľa normy STN EN ISO 3746)

 

Faktor

S T A V E B N Á  A K U S T I K A

Označenie

Zameranie

SA-M1-2011

Meranie a objektivizácia vzduchovej nepriezvučnosti deliacich konštrukcií

(podľa normy STN EN ISO 140-4)

SA-M2-2011

Meranie a objektivizácia krokovej nepriezvučnosti stropných konštrukcií

(podľa normy STN EN ISO 140-7)

SA-M3-2011

Meranie doby dozvuku

(podľa normy STN EN ISO 3382-2)

 

Faktor

V I B R Á C I E

Označenie

Zameranie

V-M1-2011

Meranie a objektivizácia expozície vibráciám prenášaných z podlahy na celé telo

(podľa normy STN ISO 2631-1)

V-M2-2011

Meranie a objektivizácia expozície vibráciám prenášaných z ručného náradia na ruky

(podľa normy STN ISO 5349-1 a STN EN ISO 5349-2)

V-M3-2011

Meranie a objektivizácia vibrácií vo vnútornom prostredí budov

(podľa normy STN ISO 2631-2)

V-M4-2011

Meranie a objektivizácia vplyvov kmitania na budovy - technická seizmicita

(podľa normy ISO 4866)

  

Faktor

E L E K T R O M A G N E T I C K É   P O L E

Označenie

Zameranie

EP-M1-2014

Meranie a objektivizácia intenzity elektrického poľa v oblasti vzdialenej zóny v pracovnom prostredí

(podľa normy STN 332042 a STN EN 61566)

  

Faktor

O S V E T L E N I E

Označenie

Zameranie

O-M1-2011

Meranie a objektivizácia osvetlenosti v mieste zrakovej úlohy

(podľa normy STN EN 12464-1)


Faktor

T E P E L N O - V L H K O S T N Á   M I K R O K L Í M A

Označenie

Zameranie

M-M1-2011

Meranie a objektivizácia tepelno-vlhkostnej mikroklímy v pracovnom prostredí

(podľa normy STN EN ISO 7726)

  

Faktor

P E V N É   A E R O S Ó L Y

Označenie

Zameranie

PA-M1-2011

Odber vzoriek a objektivizácia expozície pevným aerosólom v pracovnom prostredí – inhalovateľná frakcia

(podľa normy STN EN 689)

 

 
Organizátori
 
Užitočné linky